Hayvanlarla İnsanların arasındaki Cinsel İlişkileri

Hayvanlarla İnsanların arasındaki Cinsel İlişkileri,İnsanlarla Hayvanların Cinsel İlişkileri, Hayvanlarla İnsanların Cinsel İlişkileri, Hayvanlar ve insanların vinsel ilişkileri

Çoğu halkların mitolojilerinde çok gü*zel kadınlarla onları baştan çıkarabil*mek için hayvan kılığına girmiş erkek tanrıların cinsel birleşmelerini konu alan öykülere rastlanır, örneğin, Yunan mitolojisinde, tanrı Zeus Leda’yla birleş mek için kuğu kılığına, Europa’yla birleşmek için de boğa kılığına girer. “Güzel kadın ve hayvan” ilişkisine çoğu ülkele*rin edebiyatında rastlanır. Eskiçağ bize bu tür örneklerle dolu bir edebiyat ve re sim sanatı bırakmıştır. Çok az rastlan*makla birlikte hayvanlarla cinsel birleş*me denemesinde bulunan kadınların varlığı gerçektir.Kinsey’in incelemeleri insan hayvan ilişkileri konusunda yüzde sekizlik bir oran ortaya koyar; bu oran kırsal bölgelerde biraz daha yüksektir.
svisen kopek
Çok eski çağlardan beri yasalar, hayvan*larla cinsel ilişkiyi yasaklamıştır, örne*ğin, Hitit yasalarına göre “bir erkek bir inekle cinsel ilişkide bulunursa ölüm ce*zasına çarptırılırdı.” Ama bir boğa bir in sana tecavüz ederse, insan değil, boğa öldürülürdü. Yine Hitit yasalarına göre “bir erkek bir katırla ya da bir beygirle cinsel ilişkide bulunursa bu erkek öldürülmez, fakat krala yaklaştırılmayacağı gibi, rahip de olamazdı,” Erkek hayvanların başka türlerden dişi*lerle çiftleşmesine oldukça sık rastlanır. Gerçekten de, anatomik bakımdan bir engel olmadıkça ayrı türden hayvanla*rın çiftleşmesinin bir sakıncası yoktur. Ama bu birleşme bir gebelikle sonuçlan maz. Kuşlarda ve iri memelilerde bu tür birleşmelere çok rastlanır. Bu tür çiftleş*melerin bilimsel olarak gözlenmesi oldukça yenidir. Yakın bir geçmişe kadar ayrı türden hayvanların çiftleşme*leri olanaksız olarak değerlendiriliyor*du.

İnsanda, durum farklıdır. İnsanın hay*vanlarla cinsel birleşmede bulunması anatomik olarak yani vücut yapısı bakımından zordur. Çünkü insanın vücut yapısı hiçbir hayvanınkiyle karşılaştırılamaz. Ayrıca insandaki psikolojik koşul*lanma da bu tür birleşmeler için önemli bir engel meydana getirir. Daha önce de söylendiği gibi, hayvanlarla kurulan iliş*kilere daha çok kırsal bölgelerde rastla*nır ve ergenlik çağına varan erkekler ta*rafından uygulanır. Bu birleşmeler yaş ilerledikçe azalır; çünkü artık kişiye heteroseksüel etkinlik egemen olmuştur. Hayvanlarla çiftleşmeye, hayvanlar ara*sındaki bir birleşmenin yol açabileceği bir heyecanlanma neden olabileceği gibi, bu tür davranışta bulunan arkadaş*ları taklit etmek arzusu da böyle bir birleşmenin kaynağı olabilir.

İlişki kurmak için seçilen hayvanlar genellikle kedi ya da köpek gibi ev hayvanlarıdır. Ama düveler, dişi koyun*lar, keçiler ve dişi eşekler de bu tür ilişkiler için yararlanılan hayvanlar arasında yer alır. Dişi koyunlarla yapılan birleş*me uzun süre kırlarda yaşayan ve bu nedenle kadınlarla az ilişkide bulunan çobanlar arasında yaygındır. Erkek hay*vanlar bu tür deneylere çoğunlukla sert tepki gösterirler. Bu ilişki zaman içinde uzarsa, çocukla hayvan arasında duygu*sal bir bağın doğması mümkün olabilir.Cinsel yaşam insanoğlunun en önemli sorunlarından biridir. Cinsel yaşamın gelişmesi çağlara bağlı olarak değişiklikler gösterir.