insanların hayvanlarla cinsel ilişkisi Hakkında Bol Bilgi

hayvanlarla insanların cinsel ilişkileri, cinsel birleşme, eşeklerin birleşmesi, eşeklerde cinsel birleşme, hayvanla insan cinsel ilişki, hayvan insan cinsel ilişki, hayvanlarin cinsel iliskileri, insan hayvan cinsel ilişkisi

Hayvanlarla İnsanların arasındaki Cinsel İlişkileri,İnsanlarla Hayvanların Cinsel İlişkileri, Hayvanlarla İnsanların Cinsel İlişkileri, Hayvanlar ve insanların vinsel ilişkileri

Çoğu halkların mitolojilerinde çok gü*zel kadınlarla onları baştan çıkarabil*mek için hayvan kılığına girmiş erkek tanrıların cinsel birleşmelerini konu alan öykülere rastlanır, örneğin, Yunan mitolojisinde, tanrı Zeus Leda’yla birleş mek için kuğu kılığına, Europa’yla birleşmek için de boğa kılığına girer. “Güzel kadın ve hayvan” ilişkisine çoğu ülkele*rin edebiyatında rastlanır. Eskiçağ bize bu tür örneklerle dolu bir edebiyat ve re sim sanatı bırakmıştır. Çok az rastlan*makla birlikte hayvanlarla cinsel birleş*me denemesinde bulunan kadınların varlığı gerçektir.Kinsey’in incelemeleri insan hayvan ilişkileri konusunda yüzde sekizlik bir oran ortaya koyar; bu oran kırsal bölgelerde biraz daha yüksektir.
svisen kopek
Çok eski çağlardan beri yasalar, hayvan*larla cinsel ilişkiyi yasaklamıştır, örne*ğin, Hitit yasalarına göre “bir erkek bir inekle cinsel ilişkide bulunursa ölüm ce*zasına çarptırılırdı.” Ama bir boğa bir in sana tecavüz ederse, insan değil, boğa öldürülürdü. Yine Hitit yasalarına göre “bir erkek bir katırla ya da bir beygirle cinsel ilişkide bulunursa bu erkek öldürülmez, fakat krala yaklaştırılmayacağı gibi, rahip de olamazdı,” Erkek hayvanların başka türlerden dişi*lerle çiftleşmesine oldukça sık rastlanır. Gerçekten de, anatomik bakımdan bir engel olmadıkça ayrı türden hayvanla*rın çiftleşmesinin bir sakıncası yoktur. Ama bu birleşme bir gebelikle sonuçlan maz. Kuşlarda ve iri memelilerde bu tür birleşmelere çok rastlanır. Bu tür çiftleş*melerin bilimsel olarak gözlenmesi oldukça yenidir. Yakın bir geçmişe kadar ayrı türden hayvanların çiftleşme*leri olanaksız olarak değerlendiriliyor*du.


Decamını okumak ve diğer konuları için tıkla