İç Yapı İncelemesi

Konu yönünden
Eserde hangi konu işlenmiştir?
Yazarın konuya bakış açıları nelerdir?
Eserin ana olayı nedir?
Yazar nasıl bir ana düşünceye ulaşmaktadır?
Eserin planı nasıldır?

Yazılış tekniği yönünden?
Eserin yazılış tekniği nasıldır?
Çeşidi ne olabilir?

Kahramanları yönünden?
Eserin belli başlı kahramanları kimlerdir?
Kahramanlar arasında bağlantılar nelerdir?
Kahramanlar hangi sosyal tabakaya mensupturlar?
Yaşanılan olaylarla sosyal tabaka arasında ne gibi ilişkiler vardır?
Yazar kahramanları seçerken nelere dikkat etmiştir?
Olaylar karşısında kahramanların durumları nasıldır?
Kahramanların adlarıyla kişilikleri arasında bir benzerlik varmıdır?

Yer ve zaman yönünden
Olay nerede veya nerelerde geçmektedir?Buranın belli başlı özellikleri nelerdir?
Olay ortaya konulurken yer,nasıl nasıl ele alınmaktadır?
Kahramanların sosyal ve kültürel yapılarıyla,olayın geçtiği yer arasında bir uyum varmıdır?
Olayların akışında zaman kırılmaları varmıdır? Zaman belli bir düzenlilik içerisindemi sunulmaktadır?

Dil ve anlatım yönünden
Eserin dili anlaşılır nitelikte midir?
Yazar sözcükleri kullanırken seçici davaranmışmıdır?
Yazar konuşmalarda ve anlatımlarda dili nasıl kullanmaktadır?
Anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmaktadır?
Yazarın dil ve anlatımı,yaşadığı dönemle uygunluk göstermekte midir?
Anlatımda akıcılık nasıl sağlanmıştır?