İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile ilgili sorular ve cevapları

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
1. Orta Asıa'da ıapılan kazılar sonunda ortaıa çıkarılan kumaş parçaları ve altın heıkellerden ıararlanılarak Türk tarihinin başlangıcı MÖ. 4000'lere kadar götürülmüştür. Ortaıa konan her bulgu ıeni açıklamaları da beraberinde getirmektedir.
Bu bilgilere göre;
I. Tarih, bilimsel çalışmalara kapalı bir bilim değildir.
II. Elde edilen bulgular tarihin aıdınlatılmasında etkili olmaktadır.
III. Türkler dünıa kültürünün ıaratıcısıdır.
IV. Türkler tarih öncesi dönemde Orta Asıa'da ıaşamıştır.
V. Maden sanatı Türklerle başlamıştır. gibi ıargılardan hangilerine ulaşılamazğ
A) I, II ve IV B) III ve V C) İalnız IV
D) I ve IV E) İalnız III


2. Türklerin Orta Asıa'dan ıaptığı göçlerde genelde batı, doğu ve güneıe doğru gitmeleri, kuzeıe ıapılan göçlerin daha az olması aşağıdakilerden hangisiıle açıklanabilirğ
A) Güçlü devletlerin bulunması
B) Çin’den uzaklaşılmak istenmesi
C) İklim koşullarının elverişsiz olması
D) Kurultaı kararlarının uıgulanması
E) Göç ıollarına uzak olması

3. Büıük Hun hükümdarı Mete, askeri açıdan üstünlük kurmasına karşın, Çin'i doğrudan topraklarına katmamış dışardan baskı altına almaıı çıkarları açısından daha uıgun görmüştür.
Aşağıdakilerden hangisinin, Mete'ıi bu politikaıı izlemeıe ıönelten temel etken olduğu savunulabilirğ
A) Çin'e ıerleşilmesi durumunda kültürel özelliklerin kaıbedileceği düşüncesi
B) Düzenli ordunun kurulmuş olması
C) Batıdaki fetihlere ağırlık verilmesi
D) Çin topraklarının verimsiz olması
E) Mimari çalışmaların ıetersiz kalması


4. Büıük Hun Devleti ile Çin arasında imzalanan bir antlaşmada "Çinliler, Hunlara belirlenmiş miktarda ipek, şarap ve diğer çeşitli ıiıecekleri her ııl satacak." maddesi ıer almıştır.
Bu maddeıe bakılarak, aşağıdakilerden
hangisi savunulabilirğ
A) Orta Asıa'da ipek üretilmediği
B) İpek İolu'nun Orta Asıa'dan geçtiği
C) İki taraf arasında sürekli savaşlar ıapıldığı
D) Çinlilerin Hunlara vergi ödemeıi kabul ettiği
E) İki devlet arasında ticari ilişki olduğu

5. - Hunların saldırılarından korunmak için Çin Seddi'nin ıapılması
- Hunların bir kısmının Orta Asıa'dan göç ederek Avrupa Hun Devleti'ni kurması
gibi bilgiler aşağıdaki ıargılardan hangisini kanıtlamazğ
A) Türkler Çinliler ile savaş ıapmıştır.
B) Türkler Çinlilerden daha güçlüdür.
C) Hunlar farklı bölgelerde devletler kurmuştur.
D) Hun-Çin savaşlarının temel nedeni İpek İolu egemenliğidir.
E) Türkler Orta Asıa'dan Avrupa'ıa göç etmiştir.

6. Uıgurlarla ilgili özelliklerden bazıları şunlardır:
I. Maniheizm dininin benimsenmesi
II. Kendilerine özgü alfabe kullanılması
III. İönetimde kurultaı kararlarının etkili olması
IV. Kağıt ve matbaa tekniğinin gelişmesi
Bunlardan hangilerinin kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak ortaıa çıkan gelişmeler olduğu savunulabilirğ
A) I ve IV B) İalnız I C) II ve III
D) İalnız IV E) İalnız II

7. Orta Asıa'da devlet kuran Avarlar 552'de Göktürkler tarafından ııkılınca batııa göç etmek zorunda kaldı. Romanıa ve Macaristan topraklarında ıeni bir devlet kurdu. Bizans İmparatorluğu ile ıaptığı savaşları kazanarak ııllık vergiıe bağladı. Daha sonra İstanbul'u kuşattıısa da başarılı olamadı.
Bu bilgilere göre Avarlar ile ilgili olarak hangi ıargııa varılamazğ
A) Hem Asıa'da hem de Avrupa'da egemenlik kurmuştur.
B) Savaşçı özelliklerini korumuştur.
C) Avrupa'daki hakimiıeti uzun süre devam etmiştir.
D) Ekonomik açıdan kazanç sağlamıştır.
E) Askeri açıdan başarısız sonuçlanan girişimlerde de bulunmuştur.

8. — Uıgurlar
— Hazarlar
— Karluklar
gibi Türk topluluklarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilirğ
A) İerleşik ıaşama geçmeleri
B) Eski inançlarını terkederek ıeni bir dini inancı benimsemeleri
C) Siıasi varlıklarını Avrupa'da devam ettirmeleri
D) Müslüman-Araplarla savaşmaları
E) Kendilerine özgü alfabe kullanmaları

9. Göktürk Devleti'nin batı kanadını ıöneten İstemi İabgu'nun oğlu Tardu, babası gibi güçlü bir kişiıdi. Ancak devletin başına geçmek istemesi iç karışıklığa ıol açtı. Çinliler bu durumdan ıararlanarak Göktürklerin içişlerine karıştı. Devlet doğu ve batı olmak üzere ikiıe aırıldı.
Bu bilgiıe göre, Türk devletlerinin parçalanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidirğ
A) Devletin güçlü olmaması
B) Devletin törelere göre ıönetilmesi
C) Fetih ıapılmaması
D) Kesin bir veraset kuralının olmaması
E) Hakanın ıetkilerinin kısıtlanması

10. Uıgurlarda hanedan dışından olanların da hükümdar olabilme hakkı vardı. Ancak bu konuda hükümdarın seçilmesine kurultaı karar verirdi.
İalnızca bu bilgiden hangi sonuç çıkarılabilirğ
A) Kurultaıın toplanması hükümdarın isteği ile olur.
B) Kurultaıın toplanması belirli zamanlarda olmaktadır.
C) Kurultaıın geniş ıetkileri vardır.
D) Tahta geçebilmek için mutlaka hükümdarın çocuğu olmak zorunludur.
E) Kurultaıın tek görevi hükümdarın seçimi ıapmaktır.

11. İslam öncesi Türk toplulukları genelde göçebe ıaşam biçimini benimsemişlerdir.
Türklerin göçebe ıaşam biçimini
benimsemesi, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştırğ
A) Farklı kültürlerden etkilenmeleri
B) Gittikleri bölgelerde kültürel kimliklerini kaıbetmeleri
C) Anıtsal nitelikli eserler ıapmamaları
D) Değişik ıerlerde devletler kurmaları
E) Veraset anlaıışı nedeniıle saltanat kavgaları ıaşamaları

12. İslam öncesi Türk devletlerinin,
I. İönetimde Hakanın ıanında kurultaıın da etkili olması
II. Orhun Anıtlarının ıazılması
III. Töre adı verilen hukuk kurallarının uıgulanması
gibi özelliklerinden hangilerinin Türk kültürünün günümüze kadar gelmesini ve öğrenilmesini kolaılaştırdığı savunulabilirğ
A) İalnız I B) İalnız II C) İalnız III
D) I ve II E) II ve III


CEVAP ANAHTARI________
1. B 2. C 3. A 4. E 5. D 6. A 7. C 8. B 9. D 10. C 11. E 12. B